OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 1/2015

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 1/2015 za javnu nabavku usluga– ishrana :ručak i užina za učenike,na period od 20.04.2015.godine do 12.06.2015. godine za potrebe Osnovne škole“ Boško Buha”, do 06.04.2015.godine do 12:00 časova. Javno otvaranje ponuda je 06.04.2015.godine u 12:30 časova, u prostorijama OŠ“Boško Buha“, ul. XXI…