Celodnevnom nastavom u Osnovnoj školi “Boško Buha” obuhvaćeni su učenici od I-IV razreda.

Razlozi za koncipiranjem ovakve organizacije rada u našoj školi su mnogi.
Kroz dugogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju pokazalo se da vaspitno-obrazovni efekti postignuti kod učenika, često imaju tendenciju otežanog zadržavanja i usvajanja. Jedan od bitnih razloga je i taj , što su učenici po povratku u svoju matičnu sredinu, uglavnom suočeni sa mnogim socijalnim, vaspitnim, lošim materijalnim i drugim nezadovoljavajućim uslovima koji u značajnoj meri utiču na nepovoljan razvoj ukupne detetove ličnosti.

S druge strane, celodnevni boravak u školi, pored permanentne edukacije i pravilnog i kontinuiranog vaspitnog tretmana, zadovoljava i neke egzistencijalne aspekte i potrebe naših učenika, u smislu redovne, organizovane ishrane, redovnog održavanja lične higijene i jedne ukupne socijalizacije kroz razne vidove uključivanja u neposredno okruženje .

Sama organizacija dana u okviru celodnevne nastave je pažljivo i stručno osmišljavana.
U prvom planu bio je učenik, njegove potrebe i preostali psiho-fizički resursi.
Kroz centre interesovanja svakom našem učeniku pružena je prilika da se ostvari i u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima, izrazi.

Preko spontanih igara i raznovrsnih tema u okviru kreativnih radionica (muzička, likovna, dramska, recitatorska….) i centara interesovanja (Centar jezičke kulture i stvaralaštva, Centar ekoloških i humanitarnih aktivnosti, Centar kreativnih i proizvodnih aktivnosi…), naši učenici po principu potpune slobode izbora i dobrovoljnosti, uspešno izražavaju svoje skrivene potencijale.

Ovako osmišljena organizacija rada, pri čemu se imalo u vidu intenziviranje školskih sadržaja, obnavljanje stečenih znanja kroz savremen i prilagođen program celodnevne nastave, u velikoj meri su pospešeni obrazovno-vaspitni efekti rada sa populacijom koja se obrazuje i vaspitava u Osnovnoj školi “Boško Buha”.