U našoj školi postoji tim saradnika u nastavi koji sačinjavaju 3 logopeda, 2 somatopeda i 1 reedukator psihomotorike. Ovaj tim je uključen u rad sa učenicima u matičnoj školi i u dislociranim odeljenjima i tretira sledeće vrste ometenosti: govorne poremećaje, poremećaje psihomotorike, telesne nedostatke, odnosno sve vrste ometenosti učenika uključenih u obrazovni sistem. Zadatak nastavnika individualne nastave je da ublaže i po mogućnosti otklone posledice psihofizičkih poremećaja, kao i stimulisanje sposobnosti. Tokom 2008. godine kabineti stručnjaka opremljeni su savremenim didaktičkim sredstvima, pomagalima i učilima, čime je individualna nastava poboljšala i unapredila kvalitet svoga rada.

Logoped

Logopedsko odeljenje osnovano je 1965. godine.U logopedsko odeljenje uključuju se deca sa kombinovanim govornim poremećajima koji s obzirom na svoju složenost zahtevaju dug i sistematičan rad. Većina poremećaja javlja se u sklopu opšteg sindroma patološki nerazvijenog i defektnog govora i jezika, ali se mogu ispoljiti i izolovano.

Somatoped

Od skolske 1993/ 1994. godine postoje korektivno- preventivne vežbe  i igre koje realizuje defektolog somatoped. Na osnovu medicinske i defektološke dijagnostike prave se individualni planovi rada i vežbi za svakog učenika. Osnovni cilj korektivno- preventivnih vežbi i igara je prevencija deformiteta i korekcija lošeg držanja.

Reedukator psihomotorike

Od skolske 1993/ 1994. godine postoje i vežbe psihomotorne reedukacije. Naosnovu defektološke dijagnostike određene su vežbe koje se obavljaju individualno u zavisnosti od sposobnosti dece. Polazeći od poznatog psihomotornog iskustva obavljaju se vežbe kojim je suština pokret i igra čime deca obogaćuju životno iskustvo o sebi i drugima.