У нашој школи постоји тим сарадника у настави који сачињавају 3 логопеда, 2 соматопеда и 1 реедукатор психомоторике. Овај тим је укључен у рад са ученицима у матичној школи и у дислоцираним одељењима и третира следеће врсте ометености: говорне поремећаје, поремећаје психомоторике, телесне недостатке, односно све врсте ометености ученика укључених у образовни систем. Задатак наставника индивидуалне наставе је да ублаже и по могућности отклоне последице психофизичких поремећаја, као и стимулисање способности. Током 2008. године кабинети стручњака опремљени су савременим дидактичким средствима, помагалима и училима, чиме је индивидуална настава побољшала и унапредила квалитет свога рада.

Логопед

Логопедско одељење основано је 1965. године.У логопедско одељење укључују се деца са комбинованим говорним поремећајима који с обзиром на своју сложеност захтевају дуг и систематичан рад. Већина поремећаја јавља се у склопу општег синдрома патолошки неразвијеног и дефектног говора и језика, али се могу испољити и изоловано.

Соматопед

Од сколске 1993/ 1994. године постоје корективно- превентивне вежбе  и игре које реализује дефектолог соматопед. На основу медицинске и дефектолошке дијагностике праве се индивидуални планови рада и вежби за сваког ученика. Основни циљ корективно- превентивних вежби и игара је превенција деформитета и корекција лошег држања.

Реедукатор психомоторике

Од сколске 1993/ 1994. године постоје и вежбе психомоторне реедукације. Наоснову дефектолошке дијагностике одређене су вежбе које се обављају индивидуално у зависности од способности деце. Полазећи од познатог психомоторног искуства обављају се вежбе којим је суштина покрет и игра чиме деца обогаћују животно искуство о себи и другима.