Тим за подршку представља посебан облик рада кроз који се пружа организована стручна подршка дефектолога образовању ученика са сметњама у развоју и специфичним развојним поремећајима у редовним школама.

Циљ рада дефектолога је превенција и корекција (отклањање или ублажавање) сметњи и поремећаја у развоју код ученика у области моторичког и когнитивног функционисања, говорно-језичког развоја, интерперсоналне комуникације и социјалних интеракција и подстицање развоја одређених психичких и физичких функција на којима се заснива образовно – васпитни рад.
Остварује се директном подршком:

  1. ученицима са сметњама и специфичним развојним поремећајима у редовном образовно-васпитном систему кроз саветодавно – инструктивни и корективни рад (индивидуално или у групи),
  2. наставницима и стручним сарадницима у редовном образовно-васпитном систему кроз саветодавно – инструктивни рад,
  3. родитељима ученика са сметњама и специфичним развојним поремећајима кроз саветодавно – инструктивни рад,
  4. раду стручне службе и Стручног тима за инклузију кроз мултидисциплинарно планирање и операционализацију инклузивне политике у школи.

Корективни рад са ученицима се реализује кроз два облика:

  1. Индивидуална подршка – на индивидуалном третману са учеником (по потреби и у пару или у малој групи 2-3 ученика) у циљу максималног развоја и рехабилитације ученикових способности. Дефектолошки третман се реализује према индивидуалном развојном програму, израђеном на основу дефектолошке процене и опсервације ученика. Ритам и интензитет, те трајање примене вежби су прилагођени потребама и способностима сваког ученика појединачно. Ове активности реализују соматопед, олигофренолог и логопед изван редовног разреда.
  2. Подршка у групи је организована кроз радионице ресоцијализације у циљу превенције поремећаја и корекције понашања, превенције у ризичним породичним ситуацијама и развоја социјалних вештина. Корективно – превентивни рад је организован на основу опсервације и процене понашања. Реализује специјални педагог у посебној групи ван разреда.
  3. Тим за подршку постоји у школи од 2010/11. школске године. До сада је обухваћено више од 300 ученика у 10 основних школа. Наши дефектолози су укључени у рад Стручних тимова за ИО и Наставничких већа редовних основних школа: “Стеван Синђелић”, ”1300 каплара”, “Јелена Ћетковић”, “Деспот Стефан Лазаревић”, “Драгојло Дудић”, “Владислав Петковић Дис”, “Павле Савић”, “Марија Бурсаћ”, “Иван Горан Ковачић” и “Браће Јерковић”. Сарадња је предвиђена Школским развојним плановима.