Програме у рад школе имплеметирала Тамара Добрић, школски психолог , инспирисана књигом “Делотворни програми третмана за децу и адолесценте са проблемима и поремећајима понашања ” Ђурађа Стакића , која је промовисана на Конгресу психолога на Златибору 2016.године.
Фацилитатори АРТ програма су: Емина Костић, Зорица Весковић, Биљана Митровић и Тамара Добрић.
Фацилитатори програма за родитеље су: Данијела Поповић, Светлана Брановачки и Тамара Добрић.

ТРЕНИНГ КОНТРОЛЕ АГРЕСИВНОСТИ (АРТ)

ТРЕНИНГ КОНТРОЛЕ АГРЕСИВНОСТИ (АРТ) , индикован је, мултимодални, компезациони психо-едукативни програм унапређења сооцијалних вештина и регулације емоција деце и адолесцената са агресивним понашањем. Родоначелник овог програма је Арнолд Голдстеин, професор психологије на Сиракуза универзитету.

АРТ је намењен деци и адолесцентима са екстернализованим, агресивним и антисоцијалним понашањем, који су пропустили да успоставе развојно примерен ниво контроле љутње, беса, агресивности и социјалних вештина. Циљ АРТ тренинга је да децу и адолесценте оспособи да користе алтернативне, ненасилне, просоцијалне форме понашања којима ће своје потребе задовољити без занемаривања или повреде права, осећања или физичког интегритета других.

АРТ је сложен интервентни програм компонован од три међусобно усклађена модула од којих ћемо два модула уврстити у рад са ученицима наше школе и то:

 • тренинг социјалних вештина, који је намењен обуци базичних про-социјалних вештина.
 • тренинг контроле љутње, намењен унапређењу контроле нарастања и ескалације љутње, беса и агресивности.

Оба модула се изводе синхроно у малој тренинг групи од 6 до 8 адолесцената. Учесници похађају две једночасовне сеансе недељно, по једну сеансу из сваког могула, током периода од 10 или више недеља у укупном тракању од 30 до 40 сати тренинга.

ТРЕНИНГ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА (ТСВ)

Тренинг социјалних вештина (ТСВ) је интегрални део свеобухватног програма унапређења контроле агресивности (АРТ) , унутар кога преузима улогу бихејвиоралне компоненте. ТСВ представља систематску психо-едукативну интервенцију, којом се деци и адолесцентима са дисруптивним и агресивним понашањем помаже да изграде сет развојно примерених просоцијалних вештина, којима ће заменити дисфункционално и агресивно понашање.Изводи се током интензивног тренинга од десет недеља, десет сеанси са једном сеансом недељно у трајању од сат времена. На савкој сеасни се обрађује једна од десет вештина, а распоред обује вештина следи строго утврђени редослед.

Распоред сеанси и вештина у основном ТСВ курикулуму изгледа као што следи:

02. Уочавање и разумевање осећања других
03. Припрема за „тежак“ разговор
04. Прихватање и ублажавање љутње код других
05. Помагања другима
06. Избегавање сукоба и туча
07. Прихватање и разматрање оптужби
08. Одупирање притиску групе
09. Изражавање наклоности
10. Одговор на неуспех
Прва недеља, прва сеанса
Друга недеља, друга сеанса
Трећа недеља, трећа сеанса
четврта недеља, четврта сеанса
Пета недеља, пета сеанса
Шеста недеља, шеста сеанса
Седма недеља, седма сеанса
Осма недеља, осма сеанса
Девета недеља, девета сеанса
Десета недеља, десета сеанса

Садржај сваке од укупно десет сеанси је унапред одређен утврђен тако да се за сваку социјалну вештину прецизно одређују циљеви, задаци и садржаји којима се та вештина обучава.

Свака сеанса (осим прве) почиње прорадом домаћих задатака , а завршава се рекапитулацијом прорађеног на тој конкретној сеанси, постављањем нових домаћих задатака уз објашњење њихове сврхеи подвлачења бавезе подношењем извештаја на следећој сеанси.

Све сеансе, изузимајући прву и последњу, прате јединствени план активности , које се одвијају по утврђеном  редоследу од следећих осам корака :

 1. Дефинисање вештине
 2. Моделовање
 3. Апострофирање потребе за вештином
 4. Избор презентера и одређивање сценарија
 5. Играње улога
 6. Фидбек
 7. Избор наредног презентера
 8. Задавање домаћег задатка.

ТСВ се ослања на четри међусобно повезане стратегије учења  социјалних вештина:

 1. Моделовање
 2. Играње улога
 3. Фидбек
 4. Трансфер наученог

ТРЕНИНГ КОНТРОЛЕ ЉУТЊЕ (ТКЛ)

Трениг контроле љутње као интегрални део АРТ захвата афективну компоненту контроле љутње, беса и агресивности, настојећи да унапреди емоционалну регулацију понашања која је деци и адолесцентима неопходна ради отварања могућности да развију и користе ненасилне и просоцијалне вештине и начине реаговања. Док ТКЛ подучава децу томе шта не треба да раде (да се препуштају агресивним импулсима) у провокативним и насиљем бременитим ситуацијама, дотле их, претходно описан, ТСВ учи шта треба да раде (да користе просоцијалне вештине). ТКЛ нема амбицију да излечи или елиминише љутњу, која се сматра природном емоционалном реакцијом, већ као општи циљ представља помоћ деци и адолесцентима да успоставбе узрасту примерену контролу над љутњом. Успостављање контроле љутње омогућава да деца, уместо да се пасивно препуштају нарастању љутње и ескалацији беса у вербалну и физичку агресивност, могу да користе друге, ненасилне, просоцијалне вештине и форме понашања.

ТКЛ настоји да оствари следећа два задатка: да смањи вероватноћу и учесталост јављања љутње и да унапреди самоконтролу када се љутња најави или појави и тако превенира покретање и ескалацију љутње, беса и агресивности. Током тренинга кроз десет једночасовних сеанси ученици се обучавају како да: – идентификују покретаче љутње и агресивности, препознају знаке нарастајуће тензије и љутње, користе технике ублажавања љутње и беса, користе самоинструкционе поруке, науче да унапред промисле и процене последице свог понашања, евалуирају сопствено искуство и понашање током решавања неке од проблем ситуација.

Распоред и оквирни садржај тематских целина по сеансама је стриктно утврђен и обухвата следеће:

1. АБЦ љутње
2. Покретачи љутње и дневник инцидената
3. Наговештаји и ублаживачи љутње
4. Подсетници
5. Размишљање унапред
6. Самоевалуација
7. Циклус љутње, беса, агресивности
8. Коришћење социјалних вештина и увежбавање пуног ланса контроле
9. Увежбавање пуног ланца контроле
10. Увежбавање пуног ланца контроле и преглед целог курса
Прва недеља, прва сеанса
Друга недеља, друга сеанса
Трећа недеља, трећа сеанса
четврта недеља, четврта сеанса
Пета недеља, пета сеанса
Шеста недеља, шеста сеанса
Седма недеља, седма сеанса
Осма недеља, осма сеанса
Девета недеља, девета сеанса
Десета недеља, десета сеанса

Рад на сеансама садржи балансиран однос концепата и увбежбавање ланчано постављеног седмостепеног низа корака контроле љутње и беса:

 1. покретачи
 2. наговештаји
 3. ублаживачи
 4. подсетници
 5. промишљање унапред
 6. самоевалуација
 7. разумевање циклуса љутње и агресивности

ТРЕНИНГ РОДИТЕЉСКИХ ВЕШТИНА И ВЕШТИНА РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА (ТРВ)

ТРВ је индиректна, посредна форма третмана деце са поремећајима понашања унапређењем родитељских вештина, тренингом родитеља у разумевању концепата и примени техника социјалног учења са фокусом на систематско поткрепљење просоцијалних форми понашања деце. У оквиру обуке помажемо родитељима да виде, размотре, пробају, примене код куће и добију фидбек и даља упутства како да ефикасно примењују  проверене методе и тако помогну свом детету да одустане од диступтивних и развије и усвоји просоцијалне форме понашања.

Методе и технике интервенције:

Поткрепљење.

Позитивно поткрепљење.

Економија жетона.

Поткрепљење другачијег понашања.

Обликовање.

Бакино правило

Терапеутски уговор

Казна

Распоред и садржај сеанси:

2. Дефинисање, опсервација и бележење података о понашању
3. Позитивно поткрепљење
4. Тајм-аут процедуре
5. Обраћање пажње и игнорисање
6. Обликовање понашања
7. Преглед напретка и ревизија плана решавања проблема
8. Породична сеанса
9. Уговарање понашања
10. Прекори и друге последице за нежељена понашања
11. Преглед наученог, довежбавање и завршетак
12. Рад изван сеанси
Прва недеља, прва сеанса
Друга недеља, друга сеанса
Трећа недеља, трећа сеанса
четврта недеља, четврта сеанса
Пета недеља, пета сеанса
Шеста недеља, шеста сеанса
Седма недеља, седма сеанса
Осма недеља, осма сеанса
Девета недеља, девета сеанса
Десета недеља, десета сеанса