LogopedLogopedsko odeljenje u našoj školi osnovano je 1965. godine i danas logopedski rad obavljaju četiri logopeda. Logopedskim tretmanom , koji je individualni, obuhvaćena su deca sa kombinovanim govornim poremećajima, koji obzirom na svoju složenost zahtevaju dug i sistematičan rad. Ciljevi i zadaci logopedskog rada su da se otklone govorni poremećaji koji otežavaju verbalnu komunikaciju, kao i potpomaganje govorno-jezičkog razvoja, kada je isti ispod nivoa i standarda za odgovarajući uzrast deteta.

Vaspitno-obrazovni zadaci su:

• da se razviju govorno-jezičke sposobnosti do odgovarajućeg nivoa, koje će u granicama psihofizičkih mogućnosti učenika omogućiti ostvarivanje ciljeva i zadataka osnovnog vaspitanja i obrazovanja;

 

• da se pomoću govora učenici socijalizuju i osposobljavaju za svakodnevni život i rad;

• da se otklone blaži i teži oblici govornih poremećaja koji predstavljaju smetnju uspešnoj govornoj komunikaciji u školi i van nje;

• da se podizanjem kvaliteta verbalnog i neverbalnog izražavanja učenika razvija jezičko-misaona osnova za govor i opšte izražavanje učenika;

• da se pruži neposredna pomoć porodici i time doprinese razumevanju problema i pravilnom odnosu prema detetu.
Deca su veoma motivisana i rado dolaze na logopedske vežbe, čemu doprinosi velika stručnost i radno iskustvo sva četiri logopeda u našoj školi.