ЛогопедЛогопедско одељење у нашој школи основано је 1965. године и данас логопедски рад обављају четири логопеда. Логопедским третманом , који је индивидуални, обухваћена су деца са комбинованим говорним поремећајима, који обзиром на своју сложеност захтевају дуг и систематичан рад. Циљеви и задаци логопедског рада су да се отклоне говорни поремећаји који отежавају вербалну комуникацију, као и потпомагање говорно-језичког развоја, када је исти испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст детета.

Васпитно-образовни задаци су:

• да се развију говорно-језичке способности до одговарајућег нивоа, које ће у границама психофизичких могућности ученика омогућити остваривање циљева и задатака основног васпитања и образовања;

 

• да се помоћу говора ученици социјализују и оспособљавају за свакодневни живот и рад;

• да се отклоне блажи и тежи облици говорних поремећаја који представљају сметњу успешној говорној комуникацији у школи и ван ње;

• да се подизањем квалитета вербалног и невербалног изражавања ученика развија језичко-мисаона основа за говор и опште изражавање ученика;

• да се пружи непосредна помоћ породици и тиме допринесе разумевању проблема и правилном односу према детету.
Деца су веома мотивисана и радо долазе на логопедске вежбе, чему доприноси велика стручност и радно искуство сва четири логопеда у нашој школи.