Preventivno - korektivne vežbeOd školske1993/1994.godine uvedene su preventivno-korektivne vežbe i igre. U školi radi 3 somatopeda. Rehabilitacioni model u kliničkoj somatopediji ima uslovno dva aspekta. Jedan se odnosi na tretman motornih a drugi na tetman kognitivnih deficita koji u socijalnoj sredini izazivaju disfunkciju osobe kao jedinstvene
bio-psihosocijalne celine.

Tretman preventivno-korektivnih vežbi i igara namenjen je učenicima sa deficitom u motornom i kognitivnom funkcionisanju koji ih ometaju u aktivnom i uspešnom obavljanju školskih aktivnosti.
Rehabilitacioni model podrazumeva integraciju motornih i kognitivnih funkcija, po hijerarhiji, uz primenu procedura gde motorno angažovanje izaziva pozitivne kognitivne efekte i obrnuto.

Motorna disfunkcija onemogućava učenike u sticanju iskustava i znanja do kojih se može doći jedino kroz motornu akciju a na kojima se dalje nadograđuju više kognitivne funkcije. Negativan uticaj mentalne retardacije ogleda se u nesposobnosti učenika da osmisli cilj, zatim kognitivno podupru planiranje, kontrolu i izvođenje motornih aktivnosti.
Cilj rada je prevencija i korekcija poremećaja motoričkog funkcionisanja (uzrokovanih problemima u održavanju posturalnog stava, oštećenjima lokomotornog aparata, oštećenjima CNS-a i PNS-a, hroničnim bolestima, poremećajima psihomotorike i disharmoničnim razvojem) i podsticanje razvoja motoričkih i kognitivnih funkcija, a time i pravilnog opšteg razvoja učenika.

Prema detaljno procenjenim sposobnostima učenika i vrsti deformiteta, nakon opservacionog perioda izrađuje se individualni plan i razvojni program. Ritam, intenzitet i trajanje primene vežbi prilagođeni su potrebama i spososbnostima svakog učenika pojedinačno.

Preventivno -  korektivne vežbe