Превентивно - корективне вежбеОд школске1993/1994.године уведене су превентивно-корективне вежбе и игре. У школи ради 3 соматопеда. Рехабилитациони модел у клиничкој соматопедији има условно два аспекта. Један се односи на третман моторних а други на тетман когнитивних дефицита који у социјалној средини изазивају дисфункцију особе као јединствене
био-психосоцијалне целине.

Третман превентивно-корективних вежби и игара намењен је ученицима са дефицитом у моторном и когнитивном функционисању који их ометају у активном и успешном обављању школских активности.
Рехабилитациони модел подразумева интеграцију моторних и когнитивних функција, по хијерархији, уз примену процедура где моторно ангажовање изазива позитивне когнитивне ефекте и обрнуто.

Моторна дисфункција онемогућава ученике у стицању искустава и знања до којих се може доћи једино кроз моторну акцију а на којима се даље надограђују више когнитивне функције. Негативан утицај менталне ретардације огледа се у неспособности ученика да осмисли циљ, затим когнитивно подупру планирање, контролу и извођење моторних активности.
Циљ рада је превенција и корекција поремећаја моторичког функционисања (узрокованих проблемима у одржавању постуралног става, оштећењима локомоторног апарата, оштећењима ЦНС-а и ПНС-а, хроничним болестима, поремећајима психомоторике и дисхармоничним развојем) и подстицање развоја моторичких и когнитивних функција, а тиме и правилног општег развоја ученика.

Према детаљно процењеним способностима ученика и врсти деформитета, након опсервационог периода израђује се индивидуални план и развојни програм. Ритам, интензитет и трајање примене вежби прилагођени су потребама и спососбностима сваког ученика појединачно.

Превентивно -  корективне вежбе