Рад социјалног радникаСоцијални рад у школи је стручна активност чији је задатак пружање помоћи ученицима који су се нашли у ситуацији отежаног образовног, емоционалног и социјалног развоја уопште.

Социјалним радом поспешује се васпитно – образовно функционисање школе.

Социјални рад интервенише на тачкама на којима су ученици у интеракцији са својим окружењем.

Ученици из породица са несређеним породичним односима, емоционално нестабилни и социјално неприлагођени постају проблем у школи.

Примена социјалног рада долази до изражаја код проблема материјалног положаја ученика и његове породице, социјалних односа у породици, код сметњи у социјалном развоју испољеном у виду проблемског понашања, васпитне запуштености, деликвенције и неуспеха у школи.

Социјални радник у школи индетификује ученике са проблемским понашањем, помаже родитељима у решавању конфликта и ангажује, по потреби, и друге стручњаке на решавању проблема (психолога, разредног старешину, наставника у боравку…)

Због породичних проблема, васпитне запуштености, неоправданог изостајања са наставе, занемаривања, злостављања, крађе, болести у породици, социјални радник школе сарађује са Центрима за социјални рад, надлежним службама у домовима здравља и МУП-у као и са представницима локалне самоуправе.

Социјално – материјални статус ученика наше школе је такав да је великом броју ученика и њиховим породицама потребна помоћ у решавању свакодневних егзистенцијалних проблема. Велики број наших ученика је из многочланих породица у којим ради само један члан или не ради нико. Деца из таквих породица оскудевају како у школском прибору тако и у гардероби. Социјални радник школе стара се да се ученицима омогући бесплатна исхрана, да се прибави школски прибор, гардероба и обезбеди несметано функционисање школског превоза.

Социјални радник школе у договору са психологом и разредним старешином одлази у кућне посете породицама са којима није успостављена сарадња, из којих деца нередовно похађају наставу или ради решавања других проблема који ометајући делују на рад и развој детета, тј. ученика.