Rad socijalnog radnikaSocijalni rad u školi je stručna aktivnost čiji je zadatak pružanje pomoći učenicima koji su se našli u situaciji otežanog obrazovnog, emocionalnog i socijalnog razvoja uopšte.

Socijalnim radom pospešuje se vaspitno – obrazovno funkcionisanje škole.

Socijalni rad interveniše na tačkama na kojima su učenici u interakciji sa svojim okruženjem.

Učenici iz porodica sa nesređenim porodičnim odnosima, emocionalno nestabilni i socijalno neprilagođeni postaju problem u školi.

Primena socijalnog rada dolazi do izražaja kod problema materijalnog položaja učenika i njegove porodice, socijalnih odnosa u porodici, kod smetnji u socijalnom razvoju ispoljenom u vidu problemskog ponašanja, vaspitne zapuštenosti, delikvencije i neuspeha u školi.

Socijalni radnik u školi indetifikuje učenike sa problemskim ponašanjem, pomaže roditeljima u rešavanju konflikta i angažuje, po potrebi, i druge stručnjake na rešavanju problema (psihologa, razrednog starešinu, nastavnika u boravku…)

Zbog porodičnih problema, vaspitne zapuštenosti, neopravdanog izostajanja sa nastave, zanemarivanja, zlostavljanja, krađe, bolesti u porodici, socijalni radnik škole sarađuje sa Centrima za socijalni rad, nadležnim službama u domovima zdravlja i MUP-u kao i sa predstavnicima lokalne samouprave.

Socijalno – materijalni status učenika naše škole je takav da je velikom broju učenika i njihovim porodicama potrebna pomoć u rešavanju svakodnevnih egzistencijalnih problema. Veliki broj naših učenika je iz mnogočlanih porodica u kojim radi samo jedan član ili ne radi niko. Deca iz takvih porodica oskudevaju kako u školskom priboru tako i u garderobi. Socijalni radnik škole stara se da se učenicima omogući besplatna ishrana, da se pribavi školski pribor, garderoba i obezbedi nesmetano funkcionisanje školskog prevoza.

Socijalni radnik škole u dogovoru sa psihologom i razrednim starešinom odlazi u kućne posete porodicama sa kojima nije uspostavljena saradnja, iz kojih deca neredovno pohađaju nastavu ili radi rešavanja drugih problema koji ometajući deluju na rad i razvoj deteta, tj. učenika.